Pradinis > Teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Šios teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos galioja nuo 2023 m. sausio 26 d.

1.      TAIKYMAS
1.1. Advokatų profesinė bendrija WIDEN Legal (toliau – „Kontora“ arba žymima įvardžiu „mes“ įvairiais linksniais) paslaugas Klientams teikia pagal teisinių paslaugų sutartį (toliau – „Sutartis“),kurią sudaro teisinių paslaugų specialiosios sąlygos (toliau – „Specialiosios sąlygos“) ir šios teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“). Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu. Sudarydamas teisinių paslaugų sutartį, Klientas yra laikomas sutikęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.
1.2. Sutarties sudarymas įforminamas pasirašant Specialiąsias sąlygas. Tam tikrais atvejais, jeigu tai neprieštarauja profesinio elgesio taisyklėms, ar galiojantiems įstatymams, teisinių paslaugų sutarties sudarymas gali vykti ir kita forma, pavyzdžiui, Kontorai ir Klientui susitarus dėl pagrindinių teisinių paslaugų sąlygų el. paštu ar kitu būdu.
1.3. Bendrosiose sąlygose neapibrėžtos ir didžiąja raide rašomos sąvokos turi Specialiosiose sąlygose nurodytas reikšmes.
1.4. Kontoros veiklą teikiant teisines paslaugas reglamentuoja LR advokatūros įstatymas bei kiti taikytini teisės aktai. Teikdami paslaugas savo klientams, mes vadovaujamės Lietuvos advokatų etikos kodeksu bei kitomis Lietuvos advokatūros ir teisės aktų nustatytomis taisyklėmis. Kontora neteikia tokių paslaugų ir tokiu būdu, kuris gali prieštarauti Lietuvos advokatų etikos kodeksui ar taikomiems įstatymams.


2.      KONTOROS PASLAUGOS
2.1. Kontora teikia Klientams įvairaus pobūdžio teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, konsultavimu teisės klausimais, derybomis, sutarčių ar kitų dokumentų rengimu bei derinimu, Kliento interesų atstovavimu valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose bei kitose įmonėse, taip pat atstovavimu ir gynimu civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bei mokestinių ginčų bylose, įskaitant atstovavimą arbitražo institucijose, Kliento atstovavimą jam įgyvendinant duomenų subjekto teises, bei teikia kitas paslaugas, kurias leidžia teikti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas.
2.2. Kontora teikia tik teisines paslaugas. Konsultacijų kitose neteisinio pobūdžio srityse, pavyzdžiui (tačiau tuo neapsiribojant) konsultacijų finansų, apskaitos, aplinkos apsaugos, technikos srityse, Kontora neteikia. Konsultacijas mokesčių klausimais teikiame tik jei dėl to konkrečiai sutarta su klientu Specialiosiose sąlygose ir tik Specialiosiose sąlygose nustatyta apimtimi arba jei dėl to aiškiai susitarta su Klientu el. paštu ir tik tokiame susitarime numatyta apimtimi.
2.3. Kontora teikia konsultacijas remdamasi išimtinai Lietuvos jurisdikcijos teise. Kontora gali pateikti savo nuomonę klausimais, susijusiais su kitų jurisdikcijų teise, tačiau tai nėra laikoma teisinių konsultacijų teikimu ir Kontora neprisiima atsakomybės už tokios pareikštos nuomonės teisingumą.
2.4. Klientas pateikia Kontorai visą su pavedimu susijusią reikšmingą informaciją bei dokumentus ir informuoja Kontorą apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes. Teikdami paslaugas vadovaujamės prielaida, kad visa Kliento mums pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs, teisingi ir išsamūs nebent Klientas aiškiai nurodo kitaip.
2.5. Kai Kontora baigia vykdyti Kliento pavedimą, jai nereikia keisti ar atnaujinti jokios Klientui pateiktos ar parengtos informacijos, teisinių išvadų ar dokumentų tuo atveju, jeigu buvo pakeisti arba panaikinti teisės aktai, pasikeitė teismų praktika arba pasikeitė aplinkybės. Kontora nestebi teisės aktų ar praktikos pasikeitimų ir neturi pareigos apie tai  informuoti Kliento, nebent Sutartyje būtų nurodyta kitaip.

2.6. Kontoros konsultacijos yra teikiamos išimtinai Kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo kreiptasi į Kontorą. Jei raštu nesutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudotis ar remtis Kontoros suteikta konsultacija ar kitu Kontoros sukurtu darbo rezultatu.
2.7. Jei Klientas sutinka, Kontora gali pasitelkti išorinius konsultantus, įskaitant užsienio advokatų kontoras, jeigu jų paslaugos bus reikalingos siekiant įvykdyti Kliento duotą pavedimą. Tačiau tokiu atveju Kontora neprisiima atsakomybės už minėtų išorinių konsultantų teikiamas konsultacijas ar paslaugas. Klientas išlieka išimtinai atsakingas už išoriniams konsultantams teikiamus nurodymus, už jų atlygio ir kitų kompensacijų apmokėjimą.

3.      ATLYGIS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, SĄSKATŲ APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA
3.1. Atlygis už Kontoros suteiktas paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis valandiniais įkainiais, nustatytais Specialiosiose sąlygose ar taikant kitą atlygio struktūrą, atskirai sutartą tarp Kliento ir Kontoros elektroniniu paštu. Jei Klientas yra vartotojas, Kontora, kiek tai įmanoma, Klientui iš anksto el. paštu nurodo preliminarią teisinių paslaugų kainą (arba kainos rėžius) už visą Kliento pavedimą ar tam tikrą pavedimo etapą.
3.2. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – „PVM“) į atlygį nėra įskaičiuotas ir, jei taikomas, bus papildomai pridedamas prie visų sąskaitų. Prieš sutarant Sutartį Klientas turi nurodyti savo PVM mokėtojo kodą (jei turi).
3.3. Kontoros pateiktas preliminarus atlygio dydis visais atvejais yra orientacinis ir apskaičiuojamas remiantis tuo metu Kontoros turima informacija. Kontora turi teisę peržiūrėti atlygio dydį, priklausomai nuo pavedimo vykdymo eigos, taip pat kai pavedimo vykdymo grafikas, darbo kiekis ar apimtis viršija ar gali viršyti pradinius įverčius, arba pirminė informacija ar pirminės prielaidos keičiasi ar tampa neaktualios.
3.4. Kontora turi teisę reikalauti, kad prieš pradedant teikti teisines paslaugas Klientas sumokėtų avansą. Jei susitariama dėl išankstinio apmokėjimo už teisines paslaugas, Klientas sumoka nustatyto dydžio avansą pavedimu į Kontoros atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT137300010125731028 neišrašant avansinio mokėjimo sąskaitos. Klientui nesumokėjus avanso, teisinių paslaugų teikimas nepradedamas arba sustabdomas.
3.5. Klientas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, susijusias su pavedimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, transporto, pašto, dokumentų kopijavimo, tvirtinimo, vertimo, įvairių rinkliavų, stenografavimo bei techninio fiksavimo, tarptautinių telefoninių pokalbių, trečiųjų asmenų samdymo išlaidomis. Apie tokias greta honoraro atlygintinas išlaidas Klientas informuojamas prieš pavedimo vykdymą. Išlaidos, viršijančios atitinkamam pavedimui įvykdyti paprastai reikalingas išlaidas, taip pat ekspertų ar trečiųjų asmenų darbo apmokėjimo išlaidos, iš anksto suderinamos su Klientu, nebent šalys susitartų kitaip.
3.6. Kontora, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešusi Klientui, gali keisti sutartus valandinius įkainius. Nesant iš Kliento pranešimo dėl nesutikimo, Kliento pavedimai, gauti po tokios informacijos pateikimo, bus laikomi Kliento sutikimu su naujais įkainiais.
3.7. Sąskaitos už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas paprastai išrašomos iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 dienos, nebent yra atskirai sutarta dėl kitokio sąskaitų išrašymo periodiškumo. Sąskaitos Klientams teikiamos elektronine forma (be fizinio parašo) el. paštu., ar kitu su Klientu sutartu būdu.
3.8. Atlyginimo už Kontoros suteiktas teisines paslaugas mokėjimai atliekami pagal Kontoros pateiktas sąskaitas per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išsiuntimo Specialiosiose sąlygose ar Kliento el. laiške nurodytu Kliento el. paštu datos.
3.9. Tais atvejais, kai sąskaitos apmokėjimas yra reikšmingas bylinėjimosi išlaidų priteisimui konkrečioje byloje, Klientas yra informuojamas, kad sąskaita turi būti apmokėta iki teismo posėdžio. Neapmokėjus sąskaitos iki teismo posėdžio Klientas prisiima riziką, kad jo patirtos teisinės išlaidos konkrečioje byloje nebus priteistos.
3.10. Kontora turi teisę perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą tretiesiems paslaugų tiekėjams.
3.11. Jeigu nėra sutarta kitaip, visi mokėjimai Kontorai yra atliekami pinigų pervedimu eurais iš Kliento vardu atidarytos banko sąskaitos. Atlikdamas mokėjimą, Klientas patvirtina, kad pervestos lėšos yra teisėtos (įskaitant tai, kad lėšos nebuvo gautos iš neteisėtos veiklos).
3.12. Jeigu sąskaita neapmokama laiku, Kontora turi teisę sustabdyti teisinių paslaugų teikimą ar sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant Kliento pavedimą, perdavimą Klientui ir be atskiro informavimo ar pareikalavimo skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną, kol Klientas nesumokės visų pradelstų sumų.


4.      KONFIDENCIALUMAS IR KLIENTO INTERESŲ APSAUGA
4.1. Kontora įsipareigoja laikytis advokatų profesinės etikos taisyklių ir neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią ji gavo iš Kliento, vykdydama savo pareigas pagal Sutartį, išskyrus atvejus, kai:
4.1.1. ji tai privalo daryti pagal įstatymą;
4.1.2. informacija yra viešai žinoma;
4.1.3. informacija yra atskleidžiama tretiesiems asmenims, kurie yra neišvengiamai įtraukti į procesus, susijusiais su mūsų paslaugomis (pvz., bankams, notarams, vertėjams ir pan.);
4.1.4. Klientas ją leidžia atskleisti;
4.1.5. informacija yra atskleidžiama kitiems Kliento konsultantams, kurie kartu su Kontora vykdo tą patį Kliento pavedimą.
4.2. Klientas neperduos ir neatskleis Kontoros suteiktų konsultacijų turinio trečiosioms šalims be Kontoros sutikimo, išskyrus Kliento steigėjus ir kitas Kliento darbą kontroliuojančias institucijas.
4.3. Kontora yra ilgametė teisinių paslaugų teikėja daugybei klientų, ir Klientui suprantama, jog Kontora gali būti teikusi, teikia ar ateityje teiks paslaugas kitiems klientams, kurių interesai potencialiai nesutampa su Kliento interesais. Kontoros įsipareigojimai vengti tiesioginio interesų konflikto taikomi tik kiekvieno konkretaus Kliento darbo, pavedimo ar projekto atžvilgiu konkrečioje vienoje jurisdikcijoje šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4.4. Kontora negali konsultuoti Kliento oponentų dėl to paties dalyko, dėl kurio konsultuoja Klientą. Kontora gali ne dėl to paties konkretaus dalyko atstovauti ar patarti klientams, kurių interesai nebūtinai sutampa su Kliento ar kito kliento interesais. Bendro pobūdžio teisinės konsultacijos nelaikomos konsultacijomis dėl to paties dalyko.
4.5. Prieš priimant bet kokį naują pavedimą iš Kliento, Kontoroje atliekamas interesų konflikto patikinimas tam, kad įsitikintume, kad pagal advokatų profesinės etikos taisykles Kontora gali atstovauti Kliento interesams. Kilus interesų konfliktui, Kontora gali būti priversta atsisakyti vykdyti Kliento pavedimą ir nutraukti sutartį su Klientu. Kontora, jei tai nepažeidžia konfidencialumo reikalavimų kitų klientų atžvilgiu, informuoja Klientą apie aplinkybes, kurios sukelia ar ,Kontoros manymu, pagrįstai gali sukelti interesų konfliktą.


5.      ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
5.1. Kliento atstovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad susipažino su Kontoros Privatumo politika, skelbiama internete adresu https://widen.legal/lt/privatumo-politika/. Kontoros Privatumo politikos sąlygos gali būti periodiškai atnaujinamos.
5.2. Klientas įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus Kontoros tvarkomi dėl Kontoros ir Kliento dalykinių santykių, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą Kontorai, o taip pat tinkamai ir laiku supažindinti su Kontoros vykdomu jų asmens duomenų tvarkymu pateikiant jiems nuorodą į Privatumo politiką (https://widen.legal/lt/privatumo-politika/).
5.3. Klientas yra atsakingas ir užtikrina, kad visi su Klientu susijusių fizinių asmenų duomenys, kurie Kliento yra pateikiami Kontorai, yra surinkti teisėtai, yra tikslūs, išsamūs ir adekvatūs. Duomenims pasikeitus, Klientas privalo nedelsiant informuoti Kontorą.


6.      TIESIOGINĖ RINKODARA, KLIENTO PREKĖS ŽENKLO IR PAVADINIMO NAUDOJIMAS
6.1. Kontora savo teisėto intereso pagrindu Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu ketina siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus dėl savo panašių paslaugų, teisines naujienas, kvietimus į Kontoros organizuojamus mokymus bei renginius. Savo nesutikimą Klientas gali išreikšti pažymėdamas Specialiosiose sąlygose esantį langelį.
6.2. Pareikšti savo nesutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo Klientas galės ir bet kada vėliau paspausdamas kiekvienoje siunčiamoje žinutėje esančią atsisakymo nuorodą.
6.3. Klientas sudarydamas sutartį patvirtina, kad neprieštarauja, jog Kontora savo interneto svetainėje ir (ar) socialinių tinklų paskyrose nurodytų Kliento pavadinimą, prekės ženklą ir/ar kitus Kliento skiriamuosius ženklus Kontoros klientų sąraše bei  pavedimų bei projektų aprašymuose, dėl kurių Kontora teikė paslaugas Klientui. Savo nesutikimą Klientas gali išreikšti pažymėdamas Specialiosiose sąlygose esantį langelį.


7.      INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
7.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, atsiradusios Kontorai vykdant pavedimą, priklauso Kontorai. Kontora neperleidžia Klientui savo intelektinės nuosavybės teisių. Kontora suteikia Klientui neišimtinę licenciją naudoti Kontoros Paslaugų teikimo metu sukurtus intelektinės nuosavybės objektus visu intelektinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiu, viso pasaulio teritorijose be teisės ją perleisti.  
7.2. Klientas užtikrina, kad turi teisę naudoti Kontorai pateiktus intelektinės nuosavybės objektus, kurie paslaugų teikimo metu Kliento pageidavimu bus koreguojami, keičiami, sujungiami tarpusavyje ar kitaip adaptuojami, skaitmeninami ir su jais bus atliekami kiti veiksmai, būtini teisinėms paslaugoms teikti.


8.      KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8.1. Vadovaudamasi įstatymais tam tikrais atvejais Kontora privalo nustatyti Klientą, Kliento vardu veikiančius asmenis ir Kliento galutinius naudos gavėjus. Tam tikrais atvejais Kontorai taip pat gali tekti pareiga nustatyti Kliento lėšų kilmę. Kontora gali būti įpareigota atsisakyti vykdyti ar sustabdyti pavedimo vykdymą ir pranešti atitinkamoms institucijoms, jeigu Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos, arba jeigu sandoris yra įtartinas, arba yra įtarimų, kad lėšos yra naudojamos teroristų finansavimui ar pinigų plovimui.
8.2. Nors Kontora turi profesinę ir teisinę prievolę neatskleisti informacijos apie savo klientus ir jiems teikiamas teisines paslaugas, pagal taikomus įstatymus Kontorai gali atsirasti prievolė informuoti atitinkamas institucijas apie sandorius, kurių vykdymui naudojama suma grynaisiais viršija nustatytas ribas, arba jeigu Kontorai tampa žinoma arba Kontora turi pagrindo įtarti, kad kuris nors Kliento vardu vykdomas sandoris gali pažeisti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų nuostatas. Jeigu bet kuriuo teisinių paslaugų Klientui teikimo metu Kontorai kyla pareiga pranešti atsakingoms institucijoms apie pinigų plovimą, Kontorai gali būti neleista informuoti Kliento apie pateiktą pranešimą ar jo pateikimo priežastis.
8.3. Tam tikrais įstatymų nustatytais atvejais Kontorai gali atsirasti prievolė pateikti informaciją mokesčių administravimo ir muitinės institucijoms apie Kliento PVM mokėtojo kodą ir Kliento įsigytų paslaugų vertę. Be to, tam tikrais atvejais institucijos ir bankroto administratoriai gali reikalauti pateikti Kontoros išrašytas sąskaitas ir jų priedus.
8.4. Klientas privalo nedelsiant pateikti dokumentus ar kitus duomenis, jeigu keičiasi Kliento naudos gavėjas, Kliento valdymo struktūra ar veiklos pobūdis, dalykinių santykių su Kontora tikslas ar numatomas pobūdis, Klientas tampa politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu ar didelės rizikos trečiosios valstybės rezidentu.
8.5. Klientas supranta ir sutinka, kad prieš tai nurodyti atvejai, kurie sudaro Kontoros įstatyminę pareigą, nėra konfidencialumo ar profesinės paslapties pažeidimas.


9.      PRETENZIJOS IR ATSAKOMYBĖ
9.1. Jeigu Klientas yra nepatenkintas Kontoros suteiktomis paslaugomis, Klientas turi raštu (paštu arba el. paštu) informuoti už jo pavedimą atsakingą advokatą ar Kontoros vadovaujantį partnerį iš karto po to, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių kyla tokia Kliento pretenzija ar skundas (toliau – „Pretenzija“).
9.2. Kontora teikia teisines konsultacijas Klientui ir neatsako už Klientų priimamus sprendimus ar jų pasekmes.
9.3. Kontora atsako Klientui tik už Klientui padarytą tiesioginę žalą (nuostolius).
9.4. Kontoros atsakomybė už Klientui padarytą tiesioginę žalą (nuostolius) dėl netinkamai suteiktų teisinių paslaugų ribojama atlygio, sumokėto ar mokėtino už Kontoros teikiamas teisines paslaugas, susijusias su pavedimu, iš kurio kilo Pretenzija, suma, padauginta iš trijų.
9.5. Kontora neatsako už Pretenzijas, pateiktas praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai aplinkybės, iš kurių kyla Pretenzija, tapo žinomos ar turėjo tapti žinomos Klientui.
9.6. Kontora atsako tik prieš Klientą ir neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti tretiesiems asmenims. Jei Kontora sutinka, kad trečioji šalis remtųsi Kontoros konsultacija, tai nesukuria advokato-kliento sutartinių santykių tarp Kontoros ir minėtos trečiosios šalies ir nepadidina bei nedaro įtakos Kontoros atsakomybei pagal šias Bendrąsias sąlygas. Kontora atsako prieš tokią trečiąją šalį tik jei Kontora su tokia atsakomybe sutiko raštu ir tik tokia apimtimi, kokia Kontora atsakinga Klientui.
9.7. Kontora neatsako už žalą (nuostolius), jeigu Klientas naudoja Kontoros konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, bet kuriuo kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti Klientui.
9.8. Kontora neprisiima atsakomybės už kitų advokatų kontorų (įskaitant kitas LEXTAL vardu veikiančias kontoras) ar išorinių specialistų suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar juos savo iniciatyva pasitelkė Kontora, ar Klientas, su sąlyga, kad Klientas buvo informuotas, kad tokie kiti specialistai buvo pasamdyti. Klientas sutinka, kad Kontora gali pasitelkti kitus specialistus pagal atskirai su jais sudarytas sutartis, kurie neprivalo laikytis šių Bendrųjų sąlygų.
9.9. Kontora neatsako už žalą (nuostolius), atsiradusius jeigu Kontora neturi galimybės pradėti ar tęsti darbo dėl aplinkybių, kurių Kontora negali kontroliuoti, ar jei Klientas nebendradarbiauja su Kontora, neteikia informacijos Kontorai dėl savo pasirinkimų, pvz. dėl savo pasirinkimo skųsti teismo ar kitą sprendimą, ar neteikia informacijos dėl tolimesnių pavedimų Kontorai.
9.10. Šiame skyriuje numatytas Kontoros atsakomybės ribojimas yra taikomas tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomų įstatymų imperatyviosioms teisės normoms.
9.11. Jei Kontoros Klientui pateiktuose rašytiniuose dokumentuose, tokiuose kaip teisinio patikrinimo ataskaitos ir pan., nurodomi kitokie Kontoros atsakomybės ribojimai, Pretenzijų Kontorai teikimo tvarka ar terminai, taikomos tokiame Klientui pateiktame rašytiniame dokumente numatytos atitinkamos nuostatos.


10.  SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS
10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento.
10.2. Jei Klientas nesikreipia į Kontorą dėl teisinių paslaugų daugiau kaip 4 mėn. po paskutinės sąskaitos išrašymo datos, Sutartis nutrūksta automatiškai. Sutarčiai nutrūkus, Sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ir Sutarties atsinaujinimo lieka galioti. Jei po to, kai Sutartis automatiškai nutrūko, Klientas vėl kreipiasi į Kontorą dėl teisinių paslaugų ir Kontora imasi teikti paslaugas nesiūlydama sudaryti naują teisinių paslaugų sutartį, laikoma, kad Sutarties galiojimas atsinaujino tomis pačiomis, iki jos nutrūkimo galiojusiomis sąlygomis. Tokių Sutarties galiojimo atsinaujinimų skaičius neribojamas.
10.3. Kiekviena šalis turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, įspėjusi kitą šalį raštu prieš 30 kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.
10.4. Kontora turi teisę sustabdyti arba nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjusi Klientą ne vėliau kaip prieš savaitę, jei Klientas nebendradarbiauja su Kontora arba daugiau nei 10 kalendorinių dienų vėluoja apmokėti sąskaitą.
10.5. Nutraukus šią Sutartį, Klientas privalo apmokėti visas jam išrašytas sąskaitas už suteiktas ir teisines paslaugas.
10.6. Klientas sutinka, kad Kontora turi teisę bet kurį iš neapmokėtos sąskaitos kylantį reikalavimą perleisti skolų administravimo įmonei.
10.7. Teisinės paslaugos laikomos priimtomis ir atitinkančiomis Kliento reikalavimus, jei per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos Klientas nepateikia pagrįstų pastabų raštu (paštu arba el. paštu), nepažeidžiant Sutarties 9.5. punkto.


11.  PRANEŠIMAI
11.1. Visi pagal Sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti teikiami raštu arba elektroniniu paštu ir bus laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo įteikti asmeniškai, išsiųsti per kurjerį, registruotu paštu, paprastu laišku ar elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais Šalių adresais.
11.2. Kiekviena Šalis nedelsdama informuos kitą Šalį apie bet kokį Specialiosiose sąlygose nurodytų jos kontaktinių duomenų pasikeitimą.


12.  KITOS NUOSTATOS
12.1. Bet koks iš Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas sprendžiamas derybų keliu.
12.2. Nepavykus susitarti taikiai, ginčas turi būti perduotas teismui arba arbitražui.
12.3. Ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra mažesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami teismuose, o kompetentingų teismų vieta bus Vilnius, Lietuvos Respublika (sutartinė teritorinė jurisdikcija).  Ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra didesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo teismo arbitrų bus trys. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba. Imperatyviose teisės normose gali būti numatyta kitokia ginčų sprendimo tvarka, kurios Šalys privalo laikytis.
12.4. Kontora turi teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas, apie tai informuodama Klientą elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų. Naujausia Bendrųjų sąlygų redakcija skelbiama Kontoros tinklapyje. Bendrųjų sąlygų pakeitimai pradedami taikyti mūsų su Klientu santykiams nuo to momento, kai Klientas duoda pirmąjį pavedimą po to, kai mes informavome Klientą apie sąlygų pakeitimą.
12.5. Jei Sutartis sudaroma vartojimo tikslais (su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais) Klientas pasirašydamas Specialiąsias sąlygas išreiškia aiškų savo prašymą ir sutikimą, kad teisinės paslaugos būtų pradėtos teikti nepasibaigus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytam 14 dienų nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminui. Klientas aiškiai supranta visas iš šio sutikimo ir prašymo kylančias ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šioje Sutartyje numatytas teisines pasekmes. Užsakovui šiuo atveju per nustatytą terminą atsisakius tokios Sutarties, jis privalėtų sumokėti Kontorai už teisines paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Klientas pateikė Kontorai pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Pranešimą apie Sutarties atsisakymą Klientas gali pateikti laisva forma Specialiosiose sąlygose nurodytu kontaktiniu el. paštu.